A személyes adatok védelmének feltételei

A személyes adatok védelmének feltételei

Tájékoztatás a személyes adatok feldolgozásáról

I. Az adatok kezelője és alanya, a személyes adatok forrása

A GreenFood Nutrition s.r.o., IČ: 07045506 gazdasági társaság, székhelye: Na Zahradách 3517 / 2a, 690 02 Břeclav 2 (a továbbiakban: GreenFood Nutrition s.r.o.) a nyújtott szolgáltatások kapcsán az ügyfelek és a szolgáltatások nyújtásában érdekeltek (a továbbiakban együttesen: "ügyfelek") személyes adatait feldolgozza.

A GreenFood Nutrition s.r.o. ezennel tájékoztatást nyújt  a 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően, valamint a 101/2000 Coll. törvénynek megfelelően a személyes adatok védelméről, módosított formában (a továbbiakban: törvény) az egyének személyes adatainak feldolgozásaval kapcsolatban történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról.

A GreenFood Nutrition s.r.o. a személyes adatok védelméről szóló általános rendelet értelmében az ügyfél személyes adatainak kezelője, az ügyfél pedig az érintett. A GreenFood Nutrition elsősorban az ügyfelektől kapott személyes ügyféladatokat dolgozza fel. Szükség esetén a GreenFood Nutrition a nyilvánosan elérhető forrásokból (Gazdasági személyek igazgatási nyilvántartása, Kereskedelmi nyilvántartás, Cégjegyzék, Fizetésképtelenségi nyilvántartás stb.) megszerzett személyes ügyféladatokat is feldolgozza.

II. A feldolgozott személyes adatok kategóriái

A GreenFood Nutrition a személyes adatok következő kategóriáit dolgozza fel:

  • Az ügyfél azonosító és elérhetőségi adatai, különösen név, vezetéknév, születési szám, azonosító szám, lakcím, számlaszám, e-mail és telefonos elérhetőség.
  • Fotófelvételek, audiovizuális felvételek, az ügyfél kulturális, társadalmi és gazdasági identitását jelző elemek, mindig az ügyfélnek nyújtott szolgáltatások tartalmára és körére tekintettel.
  • Az ügyfélnek nyújtott összes szolgáltatásról szóló adat, telefonos kommunikáció, e-mail kommunikáció, chat és sms adatok.
  • A GreenFood Nutrition és az ügyfél közötti tranzakciók adatai, az ügyfél bankszámláján szereplő adatok.

III. Az adatkezelés célja és jogi oka

A GreenFood Nutrition s.r.o. az ügyfél személyes adatait a következő célokból és a következő okokból dolgozza fel:

  • A feldolgozás szükséges a GreenFood Nutrition s.r.o. közötti szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez, valamint az ügyfél kérésére a szerződés megkötése előtt hozott intézkedésekhez.
  • A feldolgozás a GreenFood Nutritionra vonatkozó jogi kötelezettségek teljesítéséhez szükséges. A GreenFood Nutrition s.r.o. különösen megelőző és prudenciális kötelezettségeket ró a szerződés megkötésénél, valamint az államigazgatási szervekkel szemben a jogszabályok által előírt kötelezettségeket.
  • A feldolgozás a GreenFood Nutrition s.r.o. jogos érdekeinek védelme érdekében szükséges. A GreenFood Nutrition s.r.o. jogos érdeke a GreenFood Nutrition s.r.o.  és az ügyfél között megkötött szerződés szerinti jogok gyakorlása. A GreenFood Nutrition s.r.o. jogi érdeke üzleti vagy más üzenet is lehet az ügyfélnek nyújtott szolgáltatással kapcsolatban.

IV. A személyes adatok megadásának jogi oka, a meg nem adás következményei

A fenti személyes adatok ügyfél általi biztosítása és feldolgozása a GreenFood Nutrition s.r.o. által törvényi előírás, és az ügyfél köteles megadni ezeket az információkat. A fenti személyes adatok fent említett célú feldolgozásához nincs szükség az ügyfél hozzájárulására. Ha az ügyfél nem adja meg a személyes adatokat a szerződés megkötése előtt vagy annak időtartama alatt, nem lehetne egyértelműen azonosítani az ügyfelet a GreenFood Nutrition s.r.o. jogainak és kötelezettségeinek teljesítése céljából, a szerződés megkötése előtt, a GreenFood Nutrition s.r.o. és az ügyfél közötti szerződés megkötése és teljesítése céljából, valamint a jelen szerződésből és a jogszabályokból eredő jogok és kötelezettségek megfelelő gyakorlása céljából. Fényképekből álló személyes adatokat, audiovizuális felvételeket, valamint az ügyfél kulturális, gazdasági és társadalmi viszonyairól szóló adatok akkor köteles megadni, ha ezeket az adatokat az ügyfél kérése alapján kívánják feldolgozni, a GreenFood Nutrition s.r.o. által nyújtott szolgáltatás tartalmával. Ezen információk elmaradása lehetetlenné tenné a szolgáltatás szükséges tartalomban és terjedelemben való nyújtását.

Az első e-mailes üzleti üzenet elküldése előtt az ügyfél jogosult arra kérni a GreenFood Nutrition s.r.o.-t, hogy ne küldje el az üzleti üzenetet az ügyfélnek, és így fejezze ki egyet nem értését az elküldésükkel, az info@greenfood.eu e-mail címen. Az üzleti üzenetet tartalmazó e-mail kézhezvétele után az ügyfél jogosult ezen e-mailen keresztül kifejezni egyet nem értését további elküldésével kapcsolatban.

V. A személyes adatok címzettjei

A GreenFood Nutrition s.r.o. az ügyfél személyes adatait megadja olyan címzetteknek és harmadik feleknek, amelyek állami hatóságok, természetes vagy jogi személyek (különösen a munkáltató számára könyvelési szolgáltatást nyújtó személyek és a munkáltató számára adattárolást biztosító személyek), ügynökségek vagy más szervezetek. A GreenFood Nutrition s.r.o. így az ügyfél beleegyezése nélkül adatokat szolgáltat csak a személyes adatok feldolgozásának fent meghatározott céljaival összefüggésben és a fent említett feldolgozási okokból. Az ügyfél személyes adatainak bármely más címzettnek történő átadása a fentiektől eltérő okokból csak az ügyfél GreenFood Nutrition s.r.o. -nak megadott beleegyezésével lehetséges. Abban az esetben, ha a személyes adatokat más címzetteknek kívánja továbbítani a megadottól eltérő célokból és a megjelöltektől eltérő okokból, a GreenFood Nutrition csak az ügyfél kifejezett hozzájárulásával továbbítja a személyes adatokat.

VI. A vásárló jogai

Az ügyfél jogosult a GreenFood Nutrition s.r.o. az ügyfelet érintő személyes adatokhoz való hozzáféréshez, azok helyesbítéséhez vagy törléséhez vagy a feldolgozás korlátozásához, és kifogást emelhet a feldolgozás ellen, feltéve, hogy ez nem veszélyezteti vagy akadályozza a GreenFood Nutrition s.r.o. és az ügyfél közti szerződésből, valamint a jogszabályok alapján eredő jogok és kötelezettségek gyakorlását.
Az ügyfél jogosult panasz benyújátására a Személyes Adatvédelmi Hivatalnál.

VII. Személyes adatok megőrzése

Az ügyfél személyes adatait a GreenFood Nutrition s.r.o. és az ügyfél közötti szerződéses kapcsolat időtartama alatt tároljuk, valamint a szerződésesi jogviszony megszűnése után a GreenFood Nutrition s.r.o. jogos érdekeinek időtartamára. Más esetekben a személyes adatokat a külön jogszabályokban, különös tekintettel az archiválási törvényben meghatározott archiválási időszakokra tároljuk. A rendszergazda személyazonossága és elérhetőségei megegyeznek a fent említett adminisztrátor adataival.

Břeclav, 2018. 10. 22.