🎁 Wybierz prezent według wartości swojego zamówienia w pierwszym kroku zakupów   ||   💰 Zarejestruj się i otrzymaj 10% rabatu na każde zamówienie.

Zasady ochrony danych osobowych

Zasady ochrony danych osobowych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

I. Administrator i osoba, której dane dotyczą, źródło danych osobowych

Spółka handlowa GreenFood Nutrition s.r.o., IČ: 07045506, z siedzibą pod adresem Na Zahradách 3517/2a, 690 02 Břeclav 2 (zwana dalej GreenFood Nutrition s.r.o.) przetwarza dane osobowe klientów i osób zainteresowanych świadczeniem usług (zwanych dalej łącznie jako „klienci”).

GreenFood Nutrition s.r.o. przekazuje informacje zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz w sprawie uchylenia dyrektywy 96/46/WE (zwanej dalej „rozporządzeniem”), a także zgodnie z ustawą nr 101/2000 Dz.U. o ochronie danych osobowych z późniejszymi zmianami (zwanej dalej „Ustawą ").

GreenFood Nutrition s.r.o. jest administratorem danych osobowych Klienta w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, a Klient jest osobą, której dane dotyczą. GreenFood Nutrition przetwarza dane osobowe klientów pozyskiwane głównie od klientów. W razie potrzeby GreenFood Nutrition przetwarza również dane osobowe klientów pozyskane z publicznie dostępnych źródeł (Administracyjny Rejestr Podmiotów Gospodarczych, Rejestr Handlowy, Rejestr Handlowy, Rejestr Upadłościowy itp.).

II. Kategorie przetwarzanych danych osobowych

GreenFood Nutrition przetwarza następujące kategorie danych osobowych:

  • Dane identyfikacyjne i kontaktowe Klienta, w szczególności imię, nazwisko, numer urodzenia, numer identyfikacyjny, adres zamieszkania, numer konta, kontakt e-mail i telefon.
  • Zapisy fotograficzne, zapisy audiowizualne, elementy wskazujące na tożsamość kulturową, społeczną i ekonomiczną klienta, zawsze z uwzględnieniem treści i zakresu świadczonych na rzecz klienta usług.
  • Dane dotyczące wszystkich usług świadczonych na rzecz klienta, dane z komunikacji telefonicznej, komunikacji e-mail, czatu i SMS-ów.
  • Dane o transakcjach pomiędzy GreenFood Nutrition a klientem, dane o połączeniu bankowym klienta.

III. Cele i podstawa prawna przetwarzania danych

GreenFood Nutrition s.r.o. przetwarza dane osobowe Klienta w następujących celach i z następujących powodów:

  • Przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy pomiędzy GreenFood Nutrition s.r.o. a klientem, a także realizacji działań podjętych przed zawarciem umowy na żądanie klienta.
  • Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na GreenFood Nutrition. GreenFood Nutrition s.r.o. w szczególności posiada obowiązki prewencyjne oraz obowiązki ostrożności przy zawieraniu umowy, a także obowiązki wobec organów administracji państwowej nałożone przepisami prawa.
  • Przetwarzanie jest niezbędne w celu ochrony prawnie uzasadnionych interesów GreenFood Nutrition s.r.o. Prawnie uzasadniony interes GreenFood Nutrition s.r.o. może być realizacja praw z umowy zawartej pomiędzy GreenFood Nutrition s.r.o. i klienta. Uzasadniony interes GreenFood Nutrition s.r.o. może to być również wiadomość handlowa lub inna do klienta w związku ze świadczoną usługą.

IV. Podstawa prawna podania danych osobowych, konsekwencje ich niepodania

Podanie powyższych danych osobowych przez klienta i ich przetwarzanie przez GreenFood Nutrition s.r.o. jest wymogiem prawnym i klient jest zobowiązany do podania tych danych. Przetwarzanie powyższych danych osobowych we wskazanych celach nie wymaga zgody Klienta. W przypadku niepodania przez klienta danych osobowych przed zawarciem umowy lub w trakcie jej trwania, nie byłoby możliwe jednoznaczne zidentyfikowanie klienta na potrzeby realizacji praw i obowiązków GreenFood Nutrition s.r.o. przed zawarciem umowy, w celu zawarcia i realizacji umowy pomiędzy GreenFood Nutrition s.r.o. a Klientem, a także w celu prawidłowego wykonywania praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy oraz przepisów prawa. Klient zobowiązany jest do podania danych osobowych składających się z obrazów fotograficznych, nagrań audiowizualnych, a także danych wskazujących na sytuację kulturową, ekonomiczną i społeczną Klienta, w przypadku, gdy dane te mają być przetwarzane zgodnie z żądaniem Klienta wraz z treścią usługa świadczona przez GreenFood Nutrition s.r.o. dla klienta. Niepodanie tych danych uniemożliwiłoby świadczenie usługi w wymaganej treści i zakresie.

Przed wysłaniem pierwszej handlowej wiadomości e-mail, klient ma prawo poprosić GreenFood Nutrition s.r.o., aby nie wysyłał wiadomości handlowych do klienta i tym samym wyrazić swoją dezaprobatę dla ich wysyłania, za pośrednictwem poczty elektronicznej info@greenfood.eu. Po otrzymaniu wiadomości e-mail zawierającej wiadomości handlowe, klient ma prawo wyrazić sprzeciw na ich dalszą wysyłkę za pośrednictwem tego e-maila.

V. Odbiorcy danych osobowych

GreenFood Nutrition s.r.o. udostępnia dane osobowe Klienta odbiorcom oraz osobom trzecim, którymi są organy władzy publicznej, osoby fizyczne lub prawne (w szczególności osoby świadczące pracodawcy usługi księgowe oraz osoby zapewniające pracodawcy przechowywanie danych), agencja lub inny podmiot. GreenFood Nutrition s.r.o. tym samym udostępnia dane bez zgody klienta wyłącznie w związku z wyżej określonymi celami przetwarzania danych osobowych oraz z wyżej wymienionych powodów przetwarzania. Jakiekolwiek przekazanie danych osobowych klienta innym odbiorcom z innych powodów niż wyżej wymienione jest możliwe wyłącznie na podstawie zgody udzielonej przez klienta GreenFood Nutrition s.r.o. . W przypadku zamiaru przekazania danych osobowych innym odbiorcom w celach innych niż określone i z przyczyn innych niż określone, GreenFood Nutrition przekaże dane osobowe w ten sposób tylko wtedy, gdy Klient uprzednio wyrazi na to wyraźną zgodę.

VI. Prawa klienta

Klient ma prawo żądać od GreenFood Nutrition s.r.o. dostępu do danych osobowych Klienta, ich sprostowania lub usunięcia lub ograniczenia przetwarzania i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, o ile nie zagraża to lub nie uniemożliwia realizacji praw i obowiązków wynikających z umowy zawartej pomiędzy GreenFood Nutrition s.r.o. a klientem, a także z przepisów prawa.
Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VII. Przechowywanie danych osobowych

Dane osobowe klienta będą przechowywane przez czas trwania stosunku umownego pomiędzy GreenFood Nutrition s.r.o. a klientem, a po zakończeniu stosunku umownego przez okres istnienia prawnie uzasadnionych interesów GreenFood Nutrition s.r.o. W pozostałych przypadkach dane osobowe będą przechowywane przez okresy archiwizacji określone szczególnymi przepisami prawa, w szczególności ustawą o archiwizacji . Tożsamość i dane kontaktowe administratora są zgodne z danymi administratora wymienionymi powyżej.

Břeclav, 01.01. 2019