Politica de confidențialitate

Politica de confidențialitate

Informații privind prelucrarea datelor cu caracter personal

I. Operatorul de date și persoana vizată, sursa datelor cu caracter personal

Societatea comercială GreenFood Nutrition s.r.o., CIF: CZ07045506, cu sediul în Na Zahradách 3517/2a, 690 02 Břeclav 2 (denumită în continuare GreenFood Nutrition s.r.o.)  în legătură cu serviciile furnizate, prelucrează datele cu caracter personal ale clienților și ale potențialilor clienți (denumiți în continuare în mod colectiv "clienți").

GreenFood Nutrition s.r.o. oferă informații în conformitate cu REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (denumit în continuare "Regulamentul"), precum și în conformitate cu LEGEA nr. 190 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (denumită în continuare "Legea").

În conformitate cu Regulamentul GreenFood Nutrition s.r.o. este operatorul datelor cu caracter personal ale clientului privind protecția datelor, iar clientul este persoana vizată. GreenFood Nutrition prelucrează datele personale ale clienților colectate în principal de la clienți. În caz de necesitate, GreenFood Nutrition prelucrează, de asemenea, datele cu caracter personal ale clienților obținute din surse publice disponibile (Registrul Comerțului, Buletinul procedurilor de insolvență, etc.).

II. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

GreenFood Nutrition prelucrează următoarele categorii de date cu caracter personal:

  • Datele de identificare și de contact ale clientului, în special numele, prenumele, numărul de identificare, adresa de domiciliu, numărul de cont bancar, adresa de e-mail și numărul de telefon.
  • Înregistrări fotografice, înregistrări audio-vizuale, elemente care indică identitatea culturală, socială și economică a clientului, luând întotdeauna în considerare conținutul și domeniul de aplicare al serviciilor furnizate clientului.
  • Date privind toate serviciile furnizate clientului, date din comunicarea telefonică, comunicarea prin e-mail, chat și sms.
  • Datele de tranzacție dintre GreenFood Nutrition și client, detaliile contului bancar al clientului.

III. Scopurile și temeiul juridic al prelucrării

GreenFood Nutrition s.r.o. prelucrează datele cu caracter personal ale clientului în următoarele scopuri și din următoarele motive:

  • Prelucrarea este necesară pentru încheierea și executarea contractului dintre GreenFood Nutrition s.r.o. și client, precum și pentru punerea în aplicare a măsurilor luate înainte de încheierea contractului la cererea clientului.
  • Prelucrarea este necesară în scopul respectării obligațiilor legale la care este supusă GreenFood Nutrition. GreenFood Nutrition s.r.o. are obligațiile de prevenție și prudență la încheierea unui contract, precum și obligațiile față de autoritățile de stat impuse de lege.
  • Prelucrarea este necesară în scopul de a proteja interesele legitime ale GreenFood Nutrition s.r.o.. Interesul legitim al GreenFood Nutrition s.r.o. poate fi exercitarea drepturilor în temeiul contractului încheiat între GreenFood Nutrition s.r.o. și client. Interesul legitim al GreenFood Nutrition s.r.o. poate fi, de asemenea, o comunicare comercială sau de altă natură către client în legătură cu serviciul furnizat.

IV. Motivul legal pentru furnizarea de date cu caracter personal, consecințele nefurnizării acestora

Furnizarea datelor cu caracter personal menționate mai sus de către client și prelucrarea acestora de către GreenFood Nutrition s.r.o. este o cerință legală. Clientul este obligat să furnizeze aceste date. Prelucrarea datelor cu caracter personal în scopurile menționate nu necesită consimțământul clientului. În cazul în care clientul nu furnizează date cu caracter personal înainte de încheierea contractului sau pe parcursul derulării acestuia, nu va fi posibilă identificarea unică a clientului în scopul îndeplinirii drepturilor și obligațiilor GreenFood Nutrition s.r.o. înainte de încheierea contractului, în scopul încheierii și executării contractului dintre GreenFood Nutrition s.r.o. și client, precum și în scopul exercitării corespunzătoare a drepturilor și obligațiilor ce decurg din prezentul contract și din reglementările legale. Clientul este obligat să furnizeze date cu caracter personal constând în imagini fotografice, înregistrări audiovizuale, precum și date despre condițiile culturale, economice și sociale ale clientului, în cazul în care aceste date urmează să fie prelucrate în conformitate cu cererea clientului prin conținutul serviciului furnizat de GreenFood Nutrition s.r.o. către client. Refuzul comunicării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea furnizării serviciului solictat de către client.

Clientul are dreptul de a solicita GreenFood Nutrition s.r.o. să nu trimită comunicări comerciale înainte de trimiterea primei comunicări prin e-mail și de a-și exprima dezacordul cu privire la trimiterea unor astfel de comunicări, prin trimiterea unui e-mail la info@greenfood.eu. La primirea unui e-mail care conține comunicări comerciale, clientul are dreptul de a se opune la trimiterea ulterioară a acestora prin intermediul acestui e-mail.

V. Destinatarii datelor cu caracter personal

Pentru îndeplinirea scopurilor, GreenFood Nutrition s.r.o. furnizează datele cu caracter personal ale clientului următorilor destinatari și persoane țerte: autorități publice, persoane fizice sau juridice (în special persoane care furnizează servicii de contabilitate angajatorului și persoane care furnizează servicii de stocare a datelor angajatorului), agenții sau alte entități. GreenFood Nutrition s.r.o. furnizează date în acest mod, fără consimțământul clientului, numai în legătură cu scopurile de prelucrare a datelor cu caracter personal definite mai sus și pentru motivele de prelucrare menționate mai sus. Orice altă dezvăluire a datelor cu caracter personal ale clientului către orice alt destinatar, din alte motive decât cele menționate mai sus, este posibilă numai pe baza consimțământului acordat de client către GreenFood Nutrition s.r.o. . În cazul intenției de a transfera date cu caracter personal către alți destinatari în alte scopuri decât cele menționate și din alte motive decât cele menționate, GreenFood Nutrition va transfera datele cu caracter personal în acest mod numai dacă clientul și-a dat în prealabil consimțământul.

VI. Drepturile clientului

Clientul are dreptul de a solicita de la GreenFood Nutrition s.r.o. accesul la datele cu caracter personal care îl privesc, corectarea sau ștergerea acestora, sau restricționarea prelucrării, precum și de a se opune prelucrării, cu condiția ca acest lucru să nu pericliteze sau să împiedice exercitarea drepturilor și obligațiilor care decurg din contractul încheiat între GreenFood Nutrition s.r.o. și client, precum și din reglementările legale.
Clientul are dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

VII. Păstrarea datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal ale clientului vor fi păstrate pe durata relației contractuale dintre GreenFood Nutrition s.r.o. și client și, după încetarea relației contractuale, pe durata intereselor legitime ale GreenFood Nutrition s.r.o.. În alte cazuri, datele cu caracter personal vor fi păstrate pe durata perioadelor de arhivare prevăzute de reglementările legale specifice, în special de Legea privind arhivarea documentelor. Identitatea și datele de contact ale operatorului sunt aceleași cu cele ale operatorului enumerate mai sus.

Břeclav, 22. 10. 2018