Podmienky ochrany osobných údajov

Podmienky ochrany osobných údajov

Informácie o spracovaní osobných údajov

I. Správca a subjekt údajov, zdroj osobných údajov

Obchodná spoločnosť GreenFood Nutrition s.r.o., IČO: 07045506, so sídlom Na Záhradách 3517/2a, 690 02 Breclav 2 (ďalej ako GreenFood Nutrition s. “).

GreenFood Nutrition s.r.o. týmto poskytuje informácie v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 96/46/ES (ďalej len ako „nariadenie“), ako aj v súlade so zákonom č. 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon“).

GreenFood Nutrition s.r.o. je v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov správcom osobných údajov zákazníka a zákazník je subjektom údajov. GreenFood Nutrition spracováva osobné údaje zákazníkov získané prevažne od zákazníkov. V prípade potreby spracováva GreenFood Nutrition aj osobné údaje zákazníkov získané z verejne dostupných zdrojov (Administratívny register ekonomických subjektov, obchodný register, živnostenský register, insolvenčný register a i.).

II. Kategórie spracovávaných osobných údajov

GreenFood Nutrition spracováva nasledujúce kategórie osobných údajov:

  • Identifikačné a kontaktné údaje zákazníka, najmä meno, priezvisko, rodné číslo, identifikačné číslo, adresu bydliska, číslo účtu, email a telefonický kontakt.
  • Fotografické záznamy, audiovizuálne záznamy, prvky vypovedajúce o kultúrnej, spoločenskej a ekonomickej identite zákazníka, a to vždy s ohľadom na obsah a rozsah služieb poskytovaných zákazníkovi.
  • Údaje o všetkých službách poskytovaných zákazníkovi, údaje z telefonickej komunikácie, emailovej komunikácie, chatu a sms.
    Údaje o transakciách medzi GreenFood Nutrition a zákazníkom, údaje o bankovom spojení zákazníka.

III. Účely a právny dôvod spracovania údajov

GreenFood Nutrition s.r.o. osobné údaje zákazníka spracováva na nasledujúce účely a z nasledujúcich dôvodov:

  • Spracovanie je nevyhnutné na uzavretie a plnenie zmluvy medzi GreenFood Nutrition s.r.o. a zákazníkom, ako aj na vykonanie opatrení prijatých pred uzavretím zmluvy na žiadosť zákazníka.
  • Spracovanie je nevyhnutné na účely splnenia právnych povinností, ktoré sa na GreenFood Nutrition vzťahujú. GreenFood Nutrition s.r.o. má najmä povinnosti prevenčnej a povinnosti obozretnosti pri uzavretí zmluvy, ako aj povinnosti voči orgánom štátnej správy uložené právnymi predpismi.
  • Spracovanie je nevyhnutné na účely ochrany oprávnených záujmov GreenFood Nutrition s.r.o.. Oprávneným záujmom GreenFood Nutrition s.r.o. môže byť uplatnenie práv zo zmluvy uzavretej medzi GreenFood Nutrition s.r.o. a zákazníkom. Oprávneným záujmom GreenFood Nutrition s.r.o. môže byť taktiež obchodné či iné oznámenie zákazníkovi v súvislosti s poskytovanou službou.

IV. Právny dôvod poskytnutia osobných údajov, dôsledky ich neposkytnutia

Poskytovanie vyššie uvedených osobných údajov zákazníkom a ich spracovanie zo strany GreenFood Nutrition s.r.o. je zákonnou požiadavkou a zákazník je povinný tieto údaje poskytnúť. Na spracovanie vyššie uvedených osobných údajov na uvedené účely nie je potrebné udelenie súhlasu zo strany zákazníka. V prípade, že by zákazník neposkytol osobné údaje pred uzavretím zmluvy alebo v čase jej trvania, nebola by možná jednoznačná identifikácia zákazníka na účely splnenia práv a povinností GreenFood Nutrition s.r.o. pred uzavretím zmluvy, na účely uzavretia a plnenia zmluvy medzi GreenFood Nutrition s.r.o. a zákazníkom, ako ani na účely riadneho výkonu práv a povinností plynúcich z tejto zmluvy a z právnych predpisov. Osobné údaje spočívajúce vo fotografickom vyobrazení, audiovizuálnych záznamoch, ako aj údajoch vypovedajúcich o kultúrnych, ekonomických a spoločenských pomeroch zákazníka je zákazník povinný poskytnúť v prípade, že tieto údaje majú byť spracované podľa požiadavky zákazníka obsahom služby poskytovanej zo strany GreenFood Nutrition s.r.o. zákazníkovi. Neposkytnutie týchto údajov by znemožnilo poskytnutie služby v požadovanom obsahu a rozsahu.

Zákazník je oprávnený pred zaslaním prvého e-mailového obchodného oznámenia požiadať GreenFood Nutrition s.r.o., aby zákazníkovi neboli obchodné oznámenia zasielané a vyjadriť tým nesúhlas s ich zasielaním, a to prostredníctvom emailu info@greenfood.eu. Po obdržaní e-mailu obsahujúceho obchodné oznámenie je zákazník oprávnený vyjadriť nesúhlas s ich ďalším zasielaním prostredníctvom tohto emailu.

V. Príjemcovia osobných údajov

GreenFood Nutrition s.r.o. poskytuje osobné údaje zákazníka príjemcom a tretím stranám, ktorými sú orgány verejnej moci, fyzické alebo právnické osoby (najmä osoby poskytujúce zamestnávateľovi účtovné služby a osoby poskytujúce zamestnávateľovi dátové úložiská), agentúra alebo iný subjekt. GreenFood Nutrition s.r.o. takto poskytuje údaje bez súhlasu zákazníka iba v súvislosti s vyššie vymedzenými účelmi spracovania osobných údajov a z vyššie uvedených dôvodov spracovania. Akékoľvek poskytovanie osobných údajov zákazníka akýmkoľvek ďalším príjemcom z iných než vyššie uvedených dôvodov je možné iba na základe súhlasu udeleného zákazníkom GreenFood Nutrition s.r.o. . V prípade úmyslu odovzdať osobné údaje ďalším príjemcom na iné než uvedené účely az iných než uvedených dôvodov GreenFood Nutrition osobné údaje takto odovzdá iba v prípade, že na to zákazník vopred udelí výslovný súhlas.

VI. Práva zákazníka

Zákazník je oprávnený požadovať od GreenFood Nutrition s.r.o. prístup k osobným údajom týkajúcim sa zákazníka, ich opravu alebo výmaz, prípadne obmedzenie spracovania a vzniesť námietku proti spracovaniu, ak nebude tým ohrozený alebo znemožnený výkon práv a povinností plynúcich zo zmluvy uzavretej medzi GreenFood Nutrition s.r.o. a zákazníkom, ako aj z právnych predpisov.
Zákazník je oprávnený podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov.

VII. Uchovávanie osobných údajov

Osobné údaje zákazníka budú uložené po dobu trvania zmluvného vzťahu medzi GreenFood Nutrition s.r.o. a zákazníkom a po skončení zmluvného vzťahu po dobu trvania oprávnených záujmov GreenFood Nutrition s.r.o. Totožnosť a kontaktné údaje správcu sa zhodujú s údajmi o správcovi vyššie uvedenými.

Břeclav, 01.01. 2019