Pravilnik o zasebnosti

Pravilnik o zasebnosti

Informacije o obdelavi osebnih podatkov

I. Upravljavec in posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, vir osebnih podatkov

Trgovsko podjetje GreenFood Nutrition s.r.o., IČ: 07045506, s sedežem Na Zahradách 3517/2a,  690 02 Břeclav 2 (v nadaljevanju kot GreenFood Nutrition s.r.o.) v zvezi z opravljenimi storitvami obdeluje osebne podatke strank in potencialnih strank (v nadaljnjem besedilu skupaj imenovane "stranke").

GreenFood Nutrition s.r.o. v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu fizičnih oseb pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 96/46/ES (v nadaljnjem besedilu ‚‚uredba’’) ter v skladu z Zakonom št. 101/2000 Z. z. o varstvu osebnih podatkov, s spremembami (v nadaljnjem besedilu ‚‚zakon’’).

GreenFood Nutrition s.r.o. je upravljavec osebnih podatkov stranke v smislu Splošne uredbe o varstvu podatkov, stranka pa je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki. GreenFood Nutrition obdeluje osebne podatke strank, ki jih pridobi predvsem od strank. Po potrebi GreenFood Nutrition obdeluje tudi osebne podatke strank, pridobljene iz javno dostopnih virov (upravni register gospodarskih subjektov, poslovni register, trgovinski register, insolvenčni register itd.).

II. Kategorije obdelanih osebnih podatkov

GreenFood Nutrition obdeluje naslednje vrste osebnih podatkov:

  • Identifikacijski in kontaktni podatki stranke, zlasti ime, priimek, rojstna številka, identifikacijska številka, domači naslov, številka računa, email in telefonski kontakt.
  • Fotografski posnetki, avdiovizualni posnetki, elementi, ki kažejo na kulturno, socialno in ekonomsko identiteto stranke, pri čemer se vedno upoštevata vsebina in obseg storitev, opravljenih za stranko.
  • Podatki o vseh storitvah, opravljenih za stranko, podatki iz telefonske komunikacije, komunikacije prek emaila, chata in SMS-sporočil.
  • Podatki o transakcijah med družbo GreenFood Nutrition in stranko, podatki o bančnem računu stranke.

III. Nameni in pravna podlaga obdelave podatkov

GreenFood Nutrition s.r.o. obdeluje osebne podatke stranke za naslednje namene in iz naslednjih razlogov:

  • Obdelava je potrebna za sklenitev in izvajanje pogodbe med družbo GreenFood Nutrition s.r.o. in stranko ter za izvajanje ukrepov, sprejetih pred sklenitvijo pogodbe na zahtevo stranke.
  • Obdelava je potrebna za namene izpolnjevanja zakonskih obveznosti, ki veljajo za družbo GreenFood Nutrition. Družba GreenFood Nutrition s.r.o. ima zlasti preventivne in previdnostne obveznosti pri sklepanju pogodb ter obveznosti do javnih organov, ki jih nalaga zakon.
  • Obdelava je potrebna za namene zaščite zakonitih interesov družbe GreenFood Nutrition s.r.o. Zakoniti interesi družbe GreenFood Nutrition s.r.o. so lahko uveljavljanje pravic iz pogodbe, sklenjene med družbo GreenFood Nutrition s.r.o. in stranko. Zakoniti interes družbe GreenFood Nutrition s.r.o. je lahko tudi komercialno ali drugo sporočilo stranki v zvezi z opravljeno storitvijo.

IV. Pravni razlog za zagotovitev osebnih podatkov in posledice, če jih ne zagotovite.

Zagotavljanje zgoraj navedenih osebnih podatkov s strani stranke in njihova obdelava s strani družbe GreenFood Nutrition s.r.o. je zakonska zahteva, zato je stranka dolžna zagotoviti te podatke. Za obdelavo zgoraj navedenih osebnih podatkov za zgoraj navedene namene ni potrebna privolitev stranke. V primeru, da stranka ne posreduje osebnih podatkov pred sklenitvijo pogodbe ali v času njenega trajanja, stranke ne bi bilo mogoče enolično identificirati za namene izpolnjevanja pravic in obveznosti družbe GreenFood Nutrition s.r.o. pred sklenitvijo pogodbe, za namene sklenitve in izpolnjevanja pogodbe med družbo GreenFood Nutrition s.r.o. in stranko ter za namene pravilnega izvrševanja pravic in obveznosti, ki izhajajo iz te pogodbe in zakona. Stranka je dolžna posredovati osebne podatke, ki jih sestavljajo fotografije, avdiovizualni posnetki ter podatki, ki govorijo o kulturnih, ekonomskih in socialnih razmerah stranke, če naj bi se ti podatki na zahtevo stranke obdelali v okviru vsebine storitve, ki jo stranki zagotavlja družba GreenFood Nutrition s.r.o. Če teh podatkov ne bi zagotovili, ne bi bilo mogoče zagotoviti storitve v zahtevani vsebini in obsegu.

Stranka ima pravico, da od družbe GreenFood Nutrition s.r.o. zahteva, da ji ne pošilja komercialnih sporočil, preden ji pošlje prvo sporočilo po e-mailu, in da izrazi svoje nestrinjanje s pošiljanjem takih sporočil na info@greenfood.eu. Po prejemu e-mail sporočila, ki vsebuje komercialna sporočila, lahko stranka ugovarja njihovemu nadaljnjemu pošiljanju prek tega e-maila.

V. Prejemniki osebnih podatkov

GreenFood Nutrition s.r.o. posreduje osebne podatke stranke prejemnikom in tretjim osebam, kot so javni organi, fizične ali pravne osebe (zlasti osebe, ki delodajalcu zagotavljajo računovodske storitve, in osebe, ki delodajalcu zagotavljajo storitve hrambe podatkov), agencija ali drug subjekt. Družba GreenFood Nutrition s.r.o. podatke na ta način posreduje brez privolitve stranke le v povezavi z nameni obdelave osebnih podatkov, kot so opredeljeni zgoraj, in za zgoraj navedene razloge obdelave. Vsako razkritje osebnih podatkov stranke drugim prejemnikom iz razlogov, ki niso navedeni zgoraj, je mogoče le na podlagi privolitve, ki jo je stranka dala družbi GreenFood Nutrition s.r.o. Če namerava družba GreenFood Nutrition prenesti osebne podatke drugim prejemnikom za namene, ki niso navedeni zgoraj, in iz razlogov, ki niso navedeni zgoraj, bo družba GreenFood Nutrition osebne podatke na ta način prenesla le, če je stranka dala izrecno predhodno soglasje.

VI. Pravice strank

Stranka ima pravico od družbe GreenFood Nutrition s.r.o. zahtevati dostop do osebnih podatkov v zvezi z njo, njihov popravek ali izbris ali omejitev obdelave ter ugovarjati obdelavi, če to ne ogroža ali preprečuje uresničevanja pravic in obveznosti, ki izhajajo iz pogodbe, sklenjene med družbo GreenFood Nutrition s.r.o. in stranko, ter iz zakonskih predpisov.
Stranka ima pravico vložiti pritožbo pri Uradu za varstvo osebnih podatkov.

VII. Hramba osebnih podatkov

Osebni podatki stranke bodo shranjeni za čas trajanja pogodbenega razmerja med družbo GreenFood Nutrition s.r.o. in stranko, po prenehanju pogodbenega razmerja pa za čas legitimnih interesov družbe GreenFood Nutrition s.r.o. V drugih primerih bodo osebni podatki shranjeni za čas trajanja rokov arhiviranja, ki jih določajo posebni pravni predpisi, zlasti Zakon o arhiviranju. Identiteta in kontaktni podatki upravljavca so enaki kot pri zgoraj navedenem upravljavcu.

Břeclav, 22. 10. 2018